ကိုဗစ္ကာကြယ္‌ေဆးေတြ ျမန္မာနိုင္ငံကို သယ္လာစဥ္ အႏၲရာယ္ ရွိ တဲ့ အခ်က္မ်ား ကို ေျပာျပခဲ့ တဲ့ ေလယာဥ္မႉးႀကီး….

ကိုဗစ္ေဆးေတြေရာက္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္တစ္နံတစ္လ်ားကို ျဖန႔္ျဖဴးေပးနိုင္ဖို႔ ေလယာဥ္ေတြကို အသုံးျပဳရမွာမို႔ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ စတင္ျပင္ဆင္ရပါၿပီ။

ကာကြယ္ေဆးေတြဟာ အပူခ်ိန္ (- ၈)ဒီကရီမွ (-၇၀)ဒီကရီအတြင္းမွာ ထိန္းသိမ္းထားရတာေၾကာင့္ ေရခဲေျခာက္ေတြကိုသုံးရပါတယ္။

ေရခဲေျခာက္ေတြဟာ အခဲေတြဆိုေပမယ့္ အပူခ်ိန္(-၇၈)ဒီကရီထက္မ်ားတာနဲ႔ အေငြ႕ပ်ံၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားပါတယ္။

အဲဒီမွာ စေတြ႕ေတာ့တာပါပဲ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဟာ ေလယာဥ္ေပၚပါလာတဲ့သူေတြကိုအဆိပ္ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဒီစိန္ေခၚမႈကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ဖို႔ ဒါေတြကို ေလ့လာရပါတယ္။

၁။ ကာကြယ္ေဆးရဲ့ သဘာဝ၊ ထုတ္ပိုးပုံ၊ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္နည္း

၂။ ေလယာဥ္ေပၚ အေလးခ်ိန္မၽွတေအာင္ ျဖန႔္က်က္တင္ေဆာင္မည့္စနစ္၊ ေရခဲေျခာက္ အေငြ႕ပ်ံႏႈန္း

၃။ တပ္ဆင္ရမယ့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ အခ်က္ေပးကိရိယာမ်ား

၄။ ေလယာဥ္ ေလဝင္ေလထြက္စနစ္ အလုပ္လုပ္ပုံ၊ ထားရမယ့္ဆက္တင္မ်ား၊ အေရးေပၚလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား

၅။ ေလယာဥ္ရဲ့ အျခားဆက္စပ္စနစ္မ်ား

၆။ ေလယာဥ္ေပၚထားသိုမည့္ေနရာ၊ အတူထားမယ့္အျခားပစၥည္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ

၇။ ခရီးသည္တင္ေဆာင္ရန္ အႏၲရာယ္ရွိမရွိ

၈။ သယ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ေပးျခင္း

၉။ ေရခဲေျခာက္အေငြ႕ပ်ံႏႈန္းကို သက္ေရာက္ေစမည့္ ေလယာဥ္ထြက္ခြာႏွင့္ ဆိုက္ေရာက္ေလဆိပ္တို႔၏ ေျမျပင္အပူခ်ိန္မ်ား

၁၀။ ေလထဲမွာ ထြက္လာမယ့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ေတြေၾကာင့္ ေလယာဥ္ေလဖိအားထိန္းစနစ္ ထိခိုက္နိုင္မႈ

၁၁။ ေျမျပင္ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္မ်ားေၾကာင့္ ေရခဲေျခာက္ အေငြ႕ပ်ံခ်ိန္ျမန္ဆန္နိုင္မႈ

၁၂။ ဆိုက္ေရာက္ေလဆိပ္ကို မဆင္းသက္နိုင္ဘဲ အျခားအရန္ေလဆိပ္မွာ ဆင္းသက္ပါက ၎ေလဆိပ္မ်ားတြင္(ကာကြယ္ေဆးထိန္းသိမ္းရန္)ကၽြမ္းက်င္သည့္ ေျမျပင္ဝန္ေဆာင္မႈဝန္ထမ္းမ်ားရွိမရွိ

၁၃။ ၎အရန္ေလဆိပ္သို႔ အေရးေပၚပ်ံသန္းရမည့္ ၾကာခ်ိန္ႏွင့္ ေလယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား

၁၄။ ခရီးသည္တင္သြားပါက တင္၍ပိုၾကာေနခ်ိန္အတြင္း ေရခဲေျခာက္အေငြ႕ပ်ံႏႈန္း စတာေတြကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးရပါတယ္။

ဒါမွလည္း ခ်စ္တဲ့ေရႊျမန္မာေတြဆီ အေရးႀကီးလွတဲ့ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးေတြ အခ်ိန္မွီ အႏၲရာယ္ကင္းကင္း ေရာက္ရွိနိုင္မွာပါ။

“ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလုံး ကိုဗစ္ေဘးမွ အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ”

Credit